Private equity fondsen

Private equity kan worden gedefinieerd als het beschikbaar stellen van risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Voor de goede orde, onder private equity wordt ook venture capital verstaan. Zowel private equity fondsen als venture capital fondsen vallen onder de asset class private equity.

Private equity onderscheidt zich nadrukkelijk van public equity. Een belegger belegt in beursgenoteerde ondernemingen en is passief. Hij kan op ieder moment in- en uitstappen. Een investeerder investeert in niet-beursgenoteerde ondernemingen, is daar voor lange tijd aan verbonden, kan zijn belang niet zomaar verhandelen en zal tegenover zijn investering invloed terugeisen. Hij is ten opzichte van de onderneming in het algemeen actief.

Risicodragend vermogen wordt hoofdzakelijk ter beschikking gesteld in de vorm van aandelenkapitaal en converteerbare leningen.

Een private equity fonds is vehicle dat wordt opgezet met als doel om bovengemiddelde rendementen te behalen. Zo’n fonds wordt opgezet en beheerd door een fondsmanager, die – vanuit het perspectief van de (fonds)investeerder, de limited partner – de ondernemer is. De fondsinvesteerder zegt financiële middelen toe aan een fonds in de vorm van een financieel commitment. Hij draagt het beheer over deze middelen over aan de fondsmanager. De fondsmanager heeft vergaande bevoegdheden voor dit beheer, de fondsinvesteerder heeft geen of beperkte invloed, en weet alleen via de uitgezette strategie van een fondsmanager hoe deze gaat investeren. Mede om deze reden wordt een fonds een “blind pool” genoemd. De fondsinvesteerder is een indirecte investeerder in de uiteindelijke portefeuille ondernemingen van het fonds.

Fondsinvesteringen zijn illiquide. Anders dan bij beursbeleggen kunnen posities niet tussentijds worden geliquideerd. De horizon voor deze investeringen is vaak 10 jaar, soms meer. Een commitment aan een fonds moet passen in een totale portefeuille aan investeringen waarbij illiquiditeit geen problemen gaat opleveren. Daarnaast zijn returns onzeker. In de risicoparagraaf van fondsen wordt altijd vermeld dat de hele inleg verloren kan gaan. Het zal duidelijk zijn dat deze categorie assets niet voor iedere investeerder is weggelegd.

De fondsmanager investeert via het fonds in ondernemingen, is tijdens de hele levensduur van de investering actief en realiseert in normale omstandigheden een exit. Hij krijgt daarvoor een vergoeding in de vorm van een management fee en een beloning in de vorm van een prestatiebonus. De fondsmanager drijft een onderneming. De investeerder is afhankelijk van de professionaliteit van de fondsmanager. Dit vraagt veel vertrouwen van de fondsinvesteerder en maakt dat het belangrijk is de kwaliteiten van de Manager voorafgaand aan het geven van een commitment te beoordelen.